Een pand huren

Algemene huurvoorwaarden Tesc B.V. Januari 2018

Uiteraard willen wij u als woningzoeker optimaal van dienst zijn. Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw bruto maandinkomen (incl. vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan minimaal 3 - 3'5 maal de huurprijs. Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Zelfstandig ondernemer / Uitzendkrachten

Voor zelfstandigen en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. (Uitzendkrachten dienen minimaal 2 jaaropgaves aan te leveren van hun dienstverband, Fase B) Indien u een zelfstandig ondernemer bent, dient een bankgarantie (of waarborgsom, afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever) van minimaal 3 maanden verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen. Gepensioneerden Indien u gepensioneerd bent, dient u door middel van jaaropgaves aan te tonen, wat uw bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn. Wij zullen er rekening mee houden dat gepensioneerden circa 30% minder belasting betalen.

Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld. Eigen vermogen Wanneer u beschikt over een eigen vermogen, kunt u 10% van uw eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen optellen. U dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld een kopie bankafschrift. Borgstelling Wanneer uw inkomen op dit moment niet voldoende is, kan in sommige gevallen ook volstaan worden door een borgstelling van ouder of werkgever. Deze moeten dan voldoen aan de inkomenstoets en volledig garant staan voor de huurbetaling. Wel wordt in deze situatie drie keer de huur als borg gevraagd die voldaan moet worden voor ondertekening van het huurcontract.

Aanvullende informatie

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting. Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal uw individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden.

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. Tesc B.V. behoudt zich het recht voor om elke aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens. Valsheid in geschrifte; wanneer aspirant huurder(s) vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is Tesc B.V. genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (Artikel 225 van het Strafrecht).